INFOLINIA FIRMOWA 801 000 561

Logowanie


Rejestracja | Przypomnij hasło


Promowane
ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI
2015-01-11

Uprzejmie informujemy o zmianie formy prawnej naszej spółki BiG TOR. Zaistniałe zmiany dotyczą jedynie zwiększenia zakresu odpowiedzialności osób prowadzących zarząd spółki bez jakichkolwiek zmian w strukturze właścicielskiej, składnikach majątkowych firmy czy formie jej działalności. Właściciele, aktywa firmy, skład osobowy - słowem cała firma pozostaje bez zmian z tą różnicą że dotychczasowy Dyrektor spółki jawnej został Prezesem Zarządu Spółki zoo komandytowej - taka struktura nie zmienia i nie narusza praw Właścicieli firmy, a jednocześnie wprowadza znacznie wyższą odpowiedzialność prawną za błędne decyzje osób zarządzających firmą i nic poza tym:)
BIG TOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
sąd rejestru - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000535542, NIP: 5541262978, REGON: 091369094
ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Niniejszym zawiadamiamy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02 stycznia 2015 r., sygn. akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/12467/14/299, wpisane zostało przekształcenie spółki pod firmą BIG TOR M. Barański spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000082624) w spółkę komandytową pod firmą BIG TOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy.
Spółka przekształcona została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000535542.
Przekształcenie zostało dokonane w trybie art. 551 i nast. oraz 575 - 576 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z przepisem art. 553 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych:
§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.
§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
W związku z powyższym informujemy, że w związku z przekształceniem zmianie ulegają:
1) firma (nazwa) spółki, która obecnie brzmi: BIG TOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa
2) numer KRS: 0000535542.
Pozostałe dane spółki, w szczególności adres, numery NIP i REGON, pozostają niezmienione.
Przekształcona spółka jest reprezentowana przez wspólnika - komplementariusza: BIG TOR spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, poprzez Zarząd tej spółki.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie zmiany danych w korespondencji i dokumentach rozliczeniowych, wystawianych od dnia 02 stycznia 2015 r.


Podpis:Bigtor
Powrót


Czas generowania strony 0.011 s